Obchodní podmínky

kurzů vaření Jídlo jedna radost – Jitka Hartmanová.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti: Jitka Hartmanová se sídlem Sídliště 1071/11, 153 00, Praha 16, IČ: 04181034, tel.: +420 736 749 919 email: jitka@jidlojednaradost.cz, 
pro objednávání a poskytování kurzů vaření prostřednictvím internetových stránek https://jidlojednaradost.cz/

I. Úvodní ustanovení

 • 1
  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnost Jitka Hartmanová se sídlem Sídliště 1071/11, Radotín, 153 00 Praha 16, IČ: 04181034 (dále jen „poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí kurzu (dále jen „smlouva o poskytnutí kurzu“) uzavírané mezi poskytovatelem a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetové stránky poskytovatele na internetové adrese www.jidlojednaradost.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.
 • 2
  Pro účely těchto obchodních podmínek platí, že: „Zákazníkem“ je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu o poskytnutí kurzu mezi poskytovatelem a zákazníkem.

II. Předmět smluvního vztahu

Poskytovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi nebo držiteli Dárkového poukazu účast na kurzu za splnění dále uvedených podmínek.

III. Vznik smluvního vztahu

 • 1
  Smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky zákazníka ze strany poskytovatele a zaplacením ceny za kurz zákazníkem. Okamžikem zaplacení se rozumí připsání předmětné částky na účet poskytovatele nejpozději 5 dnů před konáním kurzu nebo uhrazení částky hotově v provozovně poskytovatele Jitka Hartmanová, Přístavní 28, 170 00 Praha 7, a to 5 dní před konáním kurzu, a to na základě platné Objednávky.
 • 2
  Objednávka musí obsahovat identifikační údaje poskytovatele a zákazníka (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, resp. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnických osob, kontaktní telefon, kontaktní emailovou adresu), označení kurzu, termín konání kurzu, cenu kurzu a počet osob, které se zúčastní kurzu.

IV. Dodání

Objednaný a uhrazený kurz nebo Dárkový poukaz na kurz je doručován dle volby zákazníka, doporučenou poštovní zásilkou, smluvní přepravní službou, prostřednictvím osobního odběru v provozovně poskytovatele, nebo prostřednictvím emailu uvedeného v objednávce.

V. Platební podmínky

 • 1
  Zákazník se zavazuje uhradit cenu za účast na kurzu ve výši stanovené v objednávce zákazníka v souladu s nabídkou provozovatele.
 • 2
  Cena za účast na kurzu je splatná ve lhůtě pěti dnů od potvrzení objednávky provozovatelem.
 • 3
  Ceny uvedené na internetových stránkách provozovatele (www.jidlojednaradost.cz) jsou uváděny včetně DPH.
 • 4
  Cenu za kurz a Dárkové poukazy a případné náklady spojené s dodáním dle smlouvy o poskytnutí kurzu může zákazník uhradit poskytovateli následujícími způsoby: a) v hotovosti v provozovně poskytovatele viz čl. III. b) bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č.ú. 182143765/0300, vedený u Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „účet poskytovatele“).
 • 5
  V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo faktury nebo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

 • 1
  Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny lektora poskytovatele.
 • 2
  Lektor je povinen na začátku kurzu stručně účastníky poučit o základních pravidlech bezpečnosti práce.
 • 3
  Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy.
 • 4
  Poskytovatel a lektor jsou oprávněni vyloučit z kurzu ty účastníky, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za poskytnutí kurzu.
 • 5
  Provozovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi kurz až v okamžiku, kdy obdrží platbu od zákazníka. Do doby, kdy nebude cena za kurz ze strany zákazníka zaplacena, nevzniká poskytovateli povinnost kurz poskytnout.

VII. Změna a zrušení kurzu

Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit termín konání kurzu nebo zrušit kurz v těchto případech:

 • 1
  V případě, že kurz není obsazen minimálním počtem účastníků, tj. 5 osobami; - poskytovatel nebude moci z důvodu pracovní neschopnosti lektora či jiné závažné překážky zajistit vedení kurzu;
 • 2
  V případě, že poskytovatel bude nucen zrušit kurz, zavazuje se zákazníkovi tuto skutečnost bezodkladně sdělit telefonicky či emailem. Dále se poskytovatel zavazuje v případě zrušení kurzu nabídnout zákazníkovi náhradní termín pořádání kurzu či vrátit částku za celou hodnotu kurzu dle volby zákazníka. V případě, že se jedná o dárkový poukaz, může o navrácení peněz požádat pouze osoba, která poukaz objednala a uhradila;
 • 3
  V případě, že se zákazník nebude moci kurzu zúčastnit, zavazuje se zákazník bezodkladně poskytovateli tuto skutečnost sdělit písemně /  e-mailem. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy 20 a méně pracovních dní před plánovaným datem konáni kurzu, je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi storno poplatek za umožnění změny termínu ve výši 50% kurzu. V případě, že se jedná o Dárkový poukaz, může o navrácení peněz požádat pouze osoba, která poukaz objednala a uhradila. Pokud však skutečnost zrušení či změny termínu zákazník oznámí nejpozději mezi 10. až 5. pracovním dnem před plánovaným datem konání kurzu či akce je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi poplatek za umožnění zrušení kurzu či změny termínu ve výši 75% z částky ceny kurzovného, akce resp. jednotlivé služby. Pokud skutečnost zrušení či změny termínu zákazník oznámí méně než  5 pracovních dní před plánovaným datem konání kurzu či akce nebo v den konání kurzu je tato služba  považována za uskutečněnou a zákazník ztrácí nárok na vrácení uhrazené částky. Zákazník v takovéto situaci může za sebe poslat náhradníka.

VIII. Reklamace kurzu

Pro případ, že kurz neprobíhal dle smlouvy o poskytnutí kurzu a těchto obchodních podmínek, je zákazník oprávněn vady kurzu reklamovat. Při vyřizování reklamace a uplatňování nároků z důvodně uplatněné reklamace bude postupováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

VIII. Reklamace kurzu

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů a způsobu jejich zpracování si můžete přečíst zde.

X. Závěrečná ustanovení

 • 1
  „Dárkový poukaz“ je poukaz zakoupený zákazníkem, který opravňuje držitele k využití poskytovaného kurzu.
 • 2
  Znění obchodních podmínek může poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat.
 • 3
  Pro objednání kurzu vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní poskytovatele. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.